ติดต่อสถาบัน

หน้าหลัก / ติดต่อสถาบัน

ชิตวัน กาทอง

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงาน รักษาการตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจปฏิบัติการประเมินและรับรอง
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9223
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี

ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
โทรศัพท์
: 02 027 8841
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

อนุรักษ์ กัณหารี

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รักษาการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9421
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

นัจจพร สมจิตร

ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ      
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9611
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

โกเมธ นาควรรณกิจ

ตำแหน่ง
: นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9201
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

พัทธ์ธีรา อัมพรศรีสุภาพ

ตำแหน่ง
: นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9203
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ดวงกมล นำประทีป

ตำแหน่ง
: นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9202
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

มธุรส ภาสน์พิพัฒน์กุล

ตำแหน่ง
: นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9204
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ภัคนัน ดีพริยะ

ตำแหน่ง
: นักวิชาการ
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9205
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

นวลพรรณ สูงสมสกุล

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9220
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -