ติดต่อสถาบัน

หน้าหลัก / ติดต่อสถาบัน

กฤษณา จุ้ยเตย

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9602
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

อรพิน เหล่าประทุม

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่การเงิน
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9613
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

รัตนาภรณ์ พรหมจำปา

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บัญชี
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9612
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

อรวรรณ มาณี

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9604
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ศุภัช สิงห์สม

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9422
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

วาสนา มากจันทร์

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงานฝึกอบรม
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9513
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

สมจินตนา ยอสินธ์

ตำแหน่ง
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9411
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ภาณุมาศ ก้านสันเทียะ

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9503
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ณัฐณิชา แสงประทิน

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9505
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

เนตรนภา ปานมน

ตำแหน่ง
: ผู้จัดการโครงการ 3P
โทรศัพท์
: 02 027 8842 ต่อ 9433
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -