ติดต่อสถาบัน

หน้าหลัก / ติดต่อสถาบัน

ชัยวัฒน์ สุวิชานกุล

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9310
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

จิตรา เกสพานิช

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงานฝึกอบรม
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9515
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

เกตุสุดา ศรีสงคราม

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9506
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ปราณี บุทฤทธิ์

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่การเงิน
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9615
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

สุพรรณี สุวรรณศรี

ตำแหน่ง
: นักวิชาการฝึกอบรม
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9512
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

รัชม อภิญญานนท์

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9423
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

วารุณี พันธุ์แพง

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงานฝึกอบรม
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9514
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์

ตำแหน่ง
: หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9612
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

รัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ กีฬา

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9504
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

พรรษา ฉัตรทอง

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9603
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -