ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หน้าหลัก / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

4 Mar 2022

โครงการ HA Happy Quality Time แนวคิ...

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อภา...

3 Mar 2022
3 Mar 2022

กิจกรรมสร้างความร่วมมือและสร้างความ...

กิจกรรม Shared Vision เครือข่ายความร่วมมือ HACC ...