ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หน้าหลัก / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

6 Jun 2022

ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสถานพย...

สถาบันได้มีการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูม...

4 Mar 2022

โครงการ HA Happy Quality Time แนวคิ...

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อภา...

3 Mar 2022
3 Mar 2022

กิจกรรมสร้างความร่วมมือและสร้างความ...

กิจกรรม Shared Vision เครือข่ายความร่วมมือ HACC ...