ระบบที่เกี่ยวข้อง

ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์

หน้าหลัก / ระบบที่เกี่ยวข้อง / ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย
Hospital Safety Culture Survey Online

          ประเทศไทยมีการประเมินตนเองด้วยระบบ Thailand National Reporting and Learning System และการประกาศนโยบายในการขับเคลื่อน 3 ข้อ โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายปิยะสกล สกลสัตยาทร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 กำหนดให้มีเป้าหมายความปลอดภัย สนับสนุนให้มี National Incident Report and Learning System ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในระบบบริการสาธารณสุขอย่างสร้างสรรค์ และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ 2P Safety กับวัฒนธรรมความปลอดภัย มีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข

          Hospital Safety Culture Survey เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ใช้ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ที่สามารถดำเนินการได้เองตามบริบทจากการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจของบุคลากรทุกระดับ และนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในมิติมุมมอง ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลผลลัพธ์นั้น ไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กร ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ในองค์กรได้อย่างตรงประเด็น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 2P Safety & Safety for All  และนอกจากนี้ Safety Culture คือ Performance เป็น Performance ระดับพฤติกรรมที่สัมผัสได้ซึ่งได้รับอนุญาตจาก AHRQ

        องค์ประกอบสำคัญ “วัฒนธรรมความปลอดภัย”

·    Safety Leadership & commitment ผู้นำ Leadership & commitment ทำให้คนอยากทำงาน ผู้บริหารมีส่วนช่วยสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดวัฒนธรรม

·    Workforce culture – Attitudes & Behavior

·    Management System ระบบการทำงานที่ดี  

          เครื่องมือ Hospital Safety Culture Survey online และการวิเคราะห์ข้อมูล สรพ.ได้พัฒนาโปรแกรม HSCS ขึ้นโดยใช้แนวข้อคำถามจาก AHRQ ซึ่งได้รับอนุญาติในการประยุกต์ใช้อย่างเป็นทางการให้นำมาพัฒนาใช้ในระบบสุขภาพในประเทศไทย โดยมีการพัฒนาระบบตาม 12 หัวข้อ Area ในการประเมิน safety culture ดังนี้

   -  HSCS: Hospital Safety Culture Survey (ระบบการสํารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล)

   Web-based Application ติดตั้งบน Cloud Server

   ประเด็นการสํารวจอิงตาม Hospital Survey on Patient Safety Culture จากAHRQ โดยปรับเป็นคําถามเชิงบวกทั้งหมด

   ผลลัพธ์จากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจ สามารถนําไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กร

   ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างตรงประเด็น

   รพ. 2P Safety สามรถ เข้าใช้งานได้ตามระดับสิทธิ์ (Admin, บุคลากรของโรงพยาบาล)

   ทําการสํารวจปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาตามแผนของแต่ละปีของโครงการ